Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  1. UAB „Ovoko“ elektroninės svetainės autoa.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB „Ovoko“ tvarko Klientų ir Naudotojų asmens duomenis.
  2. Visos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta UAB „Ovoko“ elektroninės Svetainės autoa.lt naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Ši Privatumo politika yra priedas prie Taisyklių ir yra neatsiejama Taisyklių dalis.
  3. UAB „Ovoko“ turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša UAB „Ovoko“ apie atsisakymą naudotis Svetaine ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 2. Patvirtinimai ir atsakomybė

  1. Naudotojai, prisijungdami prie Svetainės ir ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu UAB „Ovoko“ tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti, jos funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.
  2. Naudotojas teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis Svetainėje užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už galinčius kilti dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo UAB „Ovoko“ ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius bei pretenzijas.
  3. UAB „Ovoko“ neatsako už atvejus, kai Kliento ar Naudotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Kliento ar Naudotojo tapatybė pavagiama ar atliekami kiti neteisėti veiksmai pasinaudojant Kliento ar Naudotojo tretiesiems asmenims pateiktais asmens duomenimis ar Prisijungimo duomenimis dėl paties Kliento ar Naudotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
 3. Asmens duomenų tvarkymas

  1. Svetainėje Kliento ir Naudotojo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
  2. Svetainėje tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai:
   1. Svetainės paslaugų, susijusių su UAB „Ovoko“ teikiamomis paslaugomis, teikimas;
   2. Ginčų prevencija, siekiant turėti informaciją apie Kliento ir Naudotojo atliktus veiksmus Svetainėje;
   3. Tiesioginės rinkodaros tikslu.
   4. Siekiant el.paštu teikti Jums bendrus pranešimus ir tinklapio naujienas.
   5. Kiti nei Politikos 3.2.1 - 3.2.3 papunkčiuose nurodyti duomenų tvarkymo tikslai nėra taikomi.
  3. Svetainėje tvarkomų duomenų tvarkymo pagrindas:
   1. Duomenų, tvarkomų Politikos 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais tikslais – paslaugų teikimas.
   2. Duomenų, tvarkomų Politikos 3.2.3 papunktyje nurodytu tikslu – Kliento ar Naudotojo sutikimas.
  4. Klientas ar Naudotojas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirenka suteikti arba nesuteikti registruodamasis Svetainėje. Bet kuriuo metu Svetainėje Klientas ar Naudotojas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šie asmens duomenys: vardas arba pavadinimas, elektroninis paštas. Visi kiti asmens duomenys (įskaitant vardą arba pavadinimą, elektroninį paštą) tvarkomi Politikos 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais tikslais.
  6. Svetainėje tvarkomi šie Kliento asmens duomenys, kai Klientas yra fizinis asmuo:
   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Elektroninio pašto adresas;
   4. Gimimo metai;
   5. Miestas, šalis;
   6. Telefono numeris, jeigu publikuojamas skelbimas.
  7. Svetainėje tvarkomi Politikos 3.6.1 - 3.6.6 papunkčiuose nurodyti asmens duomenys Naudotojo asmens duomenys.
  8. Gali būti tvarkoma tik dalis Naudotojo asmens duomenų, jeigu dalies duomenų Naudotojas nėra nurodęs.
  9. Svetainėje tvarkomi šie Kliento duomenys, kai Klientas yra juridinis asmuo:
   1. Kliento atstovo (atsakingo asmens) vardas, pavardė;
   2. Kliento pavadinimas;
   3. Kliento juridinis kodas;
   4. Politikos 3.6.3 - 3.6.6 papunkčiuose nurodyti duomenys.
  10. Kliento ir Naudotojo duomenys tvarkomi tol, kol Klientas ir Naudotojas yra registruotas Svetainėje ir vienerius metus po išregistravimo. Pasibaigus nurodytam terminui, asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami.
  11. Sunaikinant Kliento duomenis, kartu sunaikinami ir šio Kliento įgaliotinių duomenys.
  12. Asmens duomenys sunaikinami neatkuriamai ištrinant juos iš Svetainės informacinės sistemos ir jos kopijų, jei tokios kopijos daromos. Asmens duomenys yra nuasmeninami, tai yra jų reikšmės yra pakeičiamos atsitiktinių simbolių deriniu taip, kad šių asmens duomenų ateityje nebūtų galima atkurti ir atpažinti. Duomenų sunaikinimas ar nuasmeninimas laikomas duomenų tvarkymo pabaiga.
  13. Duomenų rinkinys nebėra laikomas asmens duomenimis, jei sunaikinus, nuasmeninus ar atskyrus dalį duomenų, iš rinkinyje likusių duomenų nėra galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
  14. Jeigu yra duomenų, kurie negali būti sunaikinti pagal įkainos statymą, jie yra saugomi sistemoje tiek, kiek nurodoma šių dokumentų ar duomenų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
  15. Asmens duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymo nustatytu pagrindu.
 4. Šalių teisės ir pareigos

  1. Naudotojas ir Klientas turi teisę:
   1. kreiptis į UAB „Ovoko“ su prašymu suteikti informaciją apie Svetainėje tvarkomus asmens duomenis;
   2. kreiptis į UAB „Ovoko“ su prašymu ištaisyti Svetainėje naudotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Svetainės naudotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
   3. raštu kreiptis į UAB „Ovoko“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Tokiu atveju Klientas ir / ar Naudotojas supranta, kad Svetainės paslaugos jam / jiems nebegalės būti teikiamos.
  2. UAB „Ovoko“ vadovaujasi principu, kad asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Dėl to Klientas ir Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas Svetainėje atnaujinti pasikeitusius savo asmens duomenis, kaip tai nustatyta Taisyklių 4.1.5 papunktyje.
  3. Jeigu UAB „Ovoko“ abejoja Kliento ar Naudotojo pateiktų duomenų teisingumu ar Naudotojo tapatybe, UAB „Ovoko“ turi teisę apriboti šio Kliento ar Naudotojo teises prisijungti prie Svetainės ir naudotis Svetainės paslaugomis, kol abejonę keliantys duomenys bus patikrinti ir patikslinti.
  4. UAB „Ovoko“ įsipareigoja neatskleisti Kliento ir Naudotojo asmens duomenų, įskaitant naudojimosi Svetaine faktą, tretiesiems asmenims, išskyrus Politikos 5.3 punkte numatytas išimtis.
 5. Slapukai

 6. Baigiamosios nuostatos

  1. Ginčų sprendimui taikoma tvarka, nurodyta Taisyklių baigiamosiose nuostatose.
  2. Privatumo politika įsigalioja jos paskelbimo e. savitarnoje dieną ir galioja neterminuotai.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2020-03-20