Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

  1. UAB "VDB Digital group" elektroninės svetainės autoa.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB "VDB Digital group" tvarko Klientų ir Naudotojų asmens duomenis.
  2. Visos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta UAB "VDB Digital group" elektroninės Svetainės autoa.lt naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Ši Privatumo politika yra priedas prie Taisyklių ir yra neatsiejama Taisyklių dalis.
  3. UAB "VDB Digital group" turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša UAB "VDB Digital group" apie atsisakymą naudotis Svetaine ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 2. Patvirtinimai ir atsakomybė

  1. Naudotojai, prisijungdami prie Svetainės ir ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu UAB "VDB Digital group" tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti, jos funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.
  2. Naudotojas teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis Svetainėje užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už galinčius kilti dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo UAB "VDB Digital group" ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius bei pretenzijas.
  3. UAB "VDB Digital group" neatsako už atvejus, kai Kliento ar Naudotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Kliento ar Naudotojo tapatybė pavagiama ar atliekami kiti neteisėti veiksmai pasinaudojant Kliento ar Naudotojo tretiesiems asmenims pateiktais asmens duomenimis ar Prisijungimo duomenimis dėl paties Kliento ar Naudotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
 3. Asmens duomenų tvarkymas

  1. Svetainėje Kliento ir Naudotojo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
  2. Svetainėje tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai:
   1. Svetainės paslaugų, susijusių su UAB "VDB Digital group" teikiamomis paslaugomis, teikimas;
   2. Ginčų prevencija, siekiant turėti informaciją apie Kliento ir Naudotojo atliktus veiksmus Svetainėje;
   3. Tiesioginės rinkodaros tikslu.
   4. Siekiant el.paštu teikti Jums bendrus pranešimus ir tinklapio naujienas.
   5. Kiti nei Politikos 3.2.1 - 3.2.3 papunkčiuose nurodyti duomenų tvarkymo tikslai nėra taikomi.
  3. Svetainėje tvarkomų duomenų tvarkymo pagrindas:
   1. Duomenų, tvarkomų Politikos 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais tikslais – paslaugų teikimas.
   2. Duomenų, tvarkomų Politikos 3.2.3 papunktyje nurodytu tikslu – Kliento ar Naudotojo sutikimas.
  4. Klientas ar Naudotojas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirenka suteikti arba nesuteikti registruodamasis Svetainėje. Bet kuriuo metu Svetainėje Klientas ar Naudotojas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šie asmens duomenys: vardas arba pavadinimas, elektroninis paštas. Visi kiti asmens duomenys (įskaitant vardą arba pavadinimą, elektroninį paštą) tvarkomi Politikos 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais tikslais.
  6. Svetainėje tvarkomi šie Kliento asmens duomenys, kai Klientas yra fizinis asmuo:
   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Elektroninio pašto adresas;
   4. Gimimo metai;
   5. Miestas, šalis;
   6. Telefono numeris, jeigu publikuojamas skelbimas.
  7. Svetainėje tvarkomi Politikos 3.6.1 - 3.6.6 papunkčiuose nurodyti asmens duomenys Naudotojo asmens duomenys.
  8. Gali būti tvarkoma tik dalis Naudotojo asmens duomenų, jeigu dalies duomenų Naudotojas nėra nurodęs.
  9. Svetainėje tvarkomi šie Kliento duomenys, kai Klientas yra juridinis asmuo:
   1. Kliento atstovo (atsakingo asmens) vardas, pavardė;
   2. Kliento pavadinimas;
   3. Kliento juridinis kodas;
   4. Politikos 3.6.3 - 3.6.6 papunkčiuose nurodyti duomenys.
  10. Kliento ir Naudotojo duomenys tvarkomi tol, kol Klientas ir Naudotojas yra registruotas Svetainėje ir vienerius metus po išregistravimo. Pasibaigus nurodytam terminui, asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami.
  11. Sunaikinant Kliento duomenis, kartu sunaikinami ir šio Kliento įgaliotinių duomenys.
  12. Asmens duomenys sunaikinami neatkuriamai ištrinant juos iš Svetainės informacinės sistemos ir jos kopijų, jei tokios kopijos daromos. Asmens duomenys yra nuasmeninami, tai yra jų reikšmės yra pakeičiamos atsitiktinių simbolių deriniu taip, kad šių asmens duomenų ateityje nebūtų galima atkurti ir atpažinti. Duomenų sunaikinimas ar nuasmeninimas laikomas duomenų tvarkymo pabaiga.
  13. Duomenų rinkinys nebėra laikomas asmens duomenimis, jei sunaikinus, nuasmeninus ar atskyrus dalį duomenų, iš rinkinyje likusių duomenų nėra galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
  14. Jeigu yra duomenų, kurie negali būti sunaikinti pagal įkainos statymą, jie yra saugomi sistemoje tiek, kiek nurodoma šių dokumentų ar duomenų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
  15. Asmens duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymo nustatytu pagrindu.
  16. Norėdami pašalinti savo paskyrą ir visus susijusius su ja duomenis, vartotojas privalo pateikti oficialų prašymą elektroniniu paštu. Prašymas turėtų būti siunčiamas į [email protected] ir turi apimti šiuos duomenis: vartotojo el. pašto adresą ir aiškų prašymą pašalinti paskyrą bei visus susijusius duomenis. Prašymas bus apdorotas pagal galiojančius duomenų tvarkymo ir privatumo standartus, ir vartotojas bus informuotas apie atliktus veiksmus.
 4. Šalių teisės ir pareigos

  1. Naudotojas ir Klientas turi teisę:
   1. kreiptis į UAB "VDB Digital group" su prašymu suteikti informaciją apie Svetainėje tvarkomus asmens duomenis;
   2. kreiptis į UAB "VDB Digital group" su prašymu ištaisyti Svetainėje naudotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Svetainės naudotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
   3. raštu kreiptis į UAB "VDB Digital group" su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Tokiu atveju Klientas ir / ar Naudotojas supranta, kad Svetainės paslaugos jam / jiems nebegalės būti teikiamos.
  2. UAB "VDB Digital group" vadovaujasi principu, kad asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Dėl to Klientas ir Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas Svetainėje atnaujinti pasikeitusius savo asmens duomenis, kaip tai nustatyta Taisyklių 4.1.5 papunktyje.
  3. Jeigu UAB "VDB Digital group" abejoja Kliento ar Naudotojo pateiktų duomenų teisingumu ar Naudotojo tapatybe, UAB "VDB Digital group" turi teisę apriboti šio Kliento ar Naudotojo teises prisijungti prie Svetainės ir naudotis Svetainės paslaugomis, kol abejonę keliantys duomenys bus patikrinti ir patikslinti.
  4. UAB "VDB Digital group" įsipareigoja neatskleisti Kliento ir Naudotojo asmens duomenų, įskaitant naudojimosi Svetaine faktą, tretiesiems asmenims, išskyrus Politikos 5.3 punkte numatytas išimtis.
 5. Slapukai

  Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.

  Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį.

  Pagal įstatymą slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų leidimą.

  Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos.

  Sužinoti išsamiau, kas mes tokie, kaip su mumis galite susisiekti ir kaip mes apdorojame asmeninius duomenis mūsų Privatumo politikoje.

 6. Baigiamosios nuostatos

  1. Ginčų sprendimui taikoma tvarka, nurodyta Taisyklių baigiamosiose nuostatose.
  2. Privatumo politika įsigalioja jos paskelbimo svetainėje dieną ir galioja neterminuotai.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2024-03-12