Aukciono taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje autoa.lt transporto priemonių aukcionų organizavimą ir vykdymą, siekiant atlikti transporto priemonių perpardavimą ir kurios yra taikomos juridiniams ir fiziniams asmenims siūlant pardavimui turimas nuosavas transporto priemones ir Aukciono dalyviams teikiant pasiūlymus dėl Pardavėjams priklausančių ir jų siūlomų transporto priemonių įsigijimo (toliau – Taisyklės).
  2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
   Aukciono organizatorius – UAB “Ovoko”, įmonės kodas: 304401253, PVM mokėtojo kodas: LT100010771516, adresas: Savanorių pr. 1, Vilnius, Telefonas: +370 700 44779, El. paštas: [email protected].
   Aukcionas – platforma, veikianti interneto adresu autoa.lt, sukurta padėti Pirkėjui įsigyti, o Pardavėjui nemokamai parduoti registruotą Transporto priemonę.
   Transporto priemonė / Aukciono objektas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė, neturinti apribojimų Pardavėjui (jos savininkui) ja disponuoti ir kurią Pardavėjas siekia parduoti Aukcione. Tuo atveju, kai Pardavėjas pateikia į Aukcioną keletą transporto priemonių, sąvoka “transporto priemonė”, turi būti suprantama daugiskaita.
   Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka interneto svetainėje autoa.lt užsiregistravęs ir su šiomis Taisyklėmis susipažinęs pilnametis fizinis arba juridinis asmuo – Pirkėjas arba Pardavėjas. Norėdamas dalyvauti Aukcione bei kurti Aukcionus, Aukciono dalyvis privalo (i) registruotis interneto svetainėje autoa.lt, (ii) patvirtinti savo el. pašto adresą bei telefono numerį ir (iii) įnešti 50 (penkiasdešimt) EUR Depozito mokestį, tuo atveju, jeigu Aukciono dalyvis nori daryti statymus, o norint parduoti Transporto priemonę, toks depozito mokestis nėra taikomas.
   Aukciono laimėtojas – Aukciono dalyvis, Aukciono metu pasiūlęs už Transporto priemonę didžiausią kainą.
   Dalyvavimas Aukcione - veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui Taisyklėse numatytas teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatyta atsakomybė.
   Depozito mokestis - tai 50 (penkiasdešimt) EUR mokestis, kurį įnešti privalo norintis daryti statymus Aukciono dalyvis per OPAY mokėjimų surinkimo sistemą ar kitą analogišką Svetainėje taikomą sistemą ir kuris laimėjimo atveju bus įskaičiuotas į Sėkmės mokestį. Norint parduoti Transporto priemonę, toks depozito mokestis nėra taikomas.
   Pardavėjas – nustatyta tvarka registruotas Aukciono dalyvis, siūlantis jam nuosavybės teise priklausančią Transporto priemonę Aukcione.
   Pirkėjas – nustatyta tvarka registruotas Aukciono dalyvis, siūlantis kainą už Transporto priemonę Aukcione.
   Svetainė - interneto svetainė autoa.lt
   Sėkmės mokestis - mokestis, kurį Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Aukciono organizatoriui už jo administravimo paslaugas per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Aukciono laimėjimo dienos.
   Virtuali piniginė - tai Aukciono dalyvio turima ir Svetainėje esanti Aukciono dalyviui priklausanti balansinė sąskaita, kurią galima papildyti per OPAY mokėjimų surinkimo sistemą ar kitą analogišką Svetainėje taikomą sistemą ir kurios pinigai bus skirti Aukciono laimėjimo atveju apmokėti Sėkmės mokesčiui, netesyboms, sumokėti Depozito mokestį bei galimybė grąžinti pinigus, jeigu Transporto priemonė neatitiko jos aprašymo ar būklės.
  3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, pateikiamos taisyklių sąlygos po susipažinimo su jomis tampa sutartimis tarp UAB „Ovoko“ ir Aukciono dalyvio.
  4. Tuo atveju, jeigu kai kurios Svetainės funkcijos ir papildomos galimybės yra neprieinamos, tuomet Pirkėjui arba Pardavėjui, siekiant dalyvauti Aukcione, reikia (i) sukurti paskyrą Svetainėje nustatyta tvarka, (ii) patvirtinti savo el. pašto adresą bei telefono numerį ir (iii) sumokėti Depozito mokestį tuo atveju, jeigu nori daryti statymus. Jeigu nori parduoti Transporto priemonę ar stebėti Aukcioną, tuomet Depozito mokesčio mokėti nereikia.
  5. Sutartį su Pirkėju ir Pardavėju dėl dalyvavimo Aukcione sudaro Aukciono organizatorius, kuris atlieka tik tarpininkavimo funkcijas tarp Transporto priemonės Pardavėjo ir Pirkėjo, norinčio įsigyti reklamuojamą Interneto svetainėje Transporto priemonę ir savo vardu Transporto priemonės neįsigyja. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma tiesiogiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Aukciono organizatorius nėra pirkimo-pardavimo sutarties šalis, neprisiima iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančių teisių ir pareigų bei neveikia kaip Pirkėjo ir/ar Pardavėjo atstovas. Aukciono laimėtojas už įsigytą Transporto priemonę su Pardavėju atsiskaito tiesiogiai.
  6. Aukciono organizatorius neprisiima jokių Pirkėjo ar Pardavėjo sąlygų, neatitinkančių šių Taisyklių reikalavimų ir tokios sąlygos negali būti laikomos sutarties dalimi.
  7. Pirkėjas, siūlydamas savo kainą už Transporto priemonę, sutinka su šių Taisyklių galiojimu ir jam yra žinoma, kad jis neturi teisės atšaukti savo pateikto pasiūlymo.
  8. Pardavėjas ir Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių galiojimu.
 2. Sutarčių pasirašymas

  1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, laikoma, kad sutartys tarp Aukciono organizatoriaus ir Pirkėjo bei tarp Aukciono organizatoriaus ir/ar Pardavėjo sudarytos tinkamai, jeigu Pirkėjas ir/ar Pardavėjas yra užsiregistravęs pagal Taisyklių reikalavimus ir kiekvienas yra gavęs registracijos patvirtinimą jų nurodytu elektroniniu paštu.
 3. Aukciono dalyvio registracija

  1. Aukciono dalyvis gali naudotis Svetaine tik po to, kai atlikti visi žemiau nurodyti veiksmai:
   1. užpildyta ir pateikta registracijos forma;
   2. pateikiami registracijos tvarkos numatyti duomenys/dokumentai;
   3. patvirtintas sutikimas su Taisyklėmis, kurios yra laikomos neatsiejama sutarties tarp Aukciono dalyvio bei Aukciono organizatoriaus, dalimi;
   4. El. paštu gaunama patvirtinimo nuoroda, kurią reikia aktyvuoti.
   5. Norint dalyvauti Aukcione, reikia patvirtinti Aukciono dalyvio mobilaus telefono numerį, kurį patvirtinus jau galima kurti Aukcionus, tačiau negalima daryti statymų. Norint daryti statymus, turi būti įnešamas Depozito mokestis.
  2. Registracijos formą turi pildyti pats Aukciono dalyvis ar jo tinkamai įgaliotas atstovas, kuris, teikiantis registracijos tvarkos numatytus dokumentus ir tvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, privalo turėti atitinkamus pagal teisės aktus išduotus įgaliojimus atlikti minėtus teisinius veiksmus ir kurie garantuoja Aukciono organizatoriui teikiamų dokumentų ir duomenų tikrumą ir išsamumą bei įsipareigoja nedelsiant informuoti apie visus registracijos formoje nurodytų asmens bei kitų duomenų arba registracijos metu pateiktų dokumentų pakeitimus. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas registracijos anketoje, kurią Aukciono dalyvis privalo užpildyti registruodamasis internetiniame Aukcione. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti Aukciono dalyvio registraciją ir ištrinti tokio Aukciono dalyvio duomenis ir/arba apriboti galimybes dalyvauti Aukcione.
  3. Aukciono dalyvis Aukcione gali turėti tik vieną registraciją.
  4. Aukciono dalyviui yra žinoma, kad Aukciono organizatorius neprivalo tikrinti duomenų ir dokumentų tikrumo, tačiau bet kuriuo metu turi teisę patikrinti informacijos, pateiktos registracijos formoje bei dokumentuose, tikrumą ir išsamumą, o nustačius pateiktos informacijos arba dokumentų netikslumą ar nepakankamą išsamumą, turi teisę pasirinkti vieną iš šių variantų:
   1. atmesti registracijos prašymą bei neprivalo pranešti Aukciono dalyviui apie registracijos atsisakymą;
   2. leisti patikslinti informaciją / pateikti galiojančius dokumentus;
   3. laikinai arba visam laikui uždrausti prisijungimą prie Svetainės. Visais šiais atvejais Aukciono organizatorius neatsako už jokius Aukciono dalyvio patirtus nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius).
   4. Aukciono dalyvis sutinka, kad prieš dalyvaujant Aukcione, jis privalo patikrinti Aukciono organizatoriaus paslaugų įkainius, kurie gali kisti ir, dalyvaudamas Aukcione, su jais sutinka. Užsiregistravęs Svetainėje Aukciono dalyvis sutinka su visomis čia pateiktomis taisyklėmis bei įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
   5. Savo sutikimą laikytis šių Taisyklių, Aukciono dalyvis aktyvuoja pažymėdamas nuorodą “Sutinku su Aukciono taisyklėmis ir Privatumo politika”. Jei Aukciono dalyvis nesutinka bent su viena šių Taisyklių sąlyga, jis neturi teisės aktyvuoti minėtą nuorodą ir registruotis ar dalyvauti Aukcione. Aukciono dalyvis negali reikšti pretenzijų Aukciono organizatoriui dėl Taisyklių, jei jis sutiko su Taisyklėmis.
 4. Aukciono organizatoriaus teisės ir pareigos

  1. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti sklandų Svetainės veikimą bei, reikalui esant, nedelsiant užtikrinti Svetainės veikimo trukdžių pašalinimą, bet neatsako už ryšio sutrikimus, Aukciono dalyvio veiksmus Aukciono tinklapyje, bei tyčia / netyčia įvestus klaidinančius duomenis ar su Aukcionu nesusijusius pasiūlymus.
  2. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti jam pateiktų duomenų saugumą, laikantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
  3. Aukciono organizatorius, jam kilus įtarimų ar atsitiktine tvarka, turi teisę patikrinti, jog Aukcione siūloma pirkti Transporto priemonė turėtų visus Lietuvos Respublikoje privalomus dokumentus Transporto priemonės registracijai vykdyti.
  4. Pasiūlymų skaičius kiekvienai Transporto priemonei yra neribojamas ir galimas iki konkretaus Aukciono uždarymo.
  5. Jei nenurodyta kitaip, Transporto priemonės kainos yra pateikiamos su PVM ir visais kitais Transporto priemonės Pardavėjui priklausančiais mokėti mokesčiais.
  6. Aukciono laimėtojui laimėjus Aukcioną, jis uždaromas ir tuomet vykdomas Transporto priemonės pardavimas.
  7. Aukciono dalyviui pažeidus taisykles, įskaitant piniginių prievolių nevykdymą, Aukciono organizatorius turi teisę perduoti informaciją apie Aukciono dalyvį tretiesiems asmenims, pvz. įvairiems registrams ar skolų išieškojimo įmonėms ir Aukciono dalyvis, susipažindamas su Taisyklėmis, su tuo sutinka.
  8. Aukciono organizatorius turi teisę išieškoti skolą, kai Aukciono dalyvis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, o Aukciono organizatorius įvykdo paslaugą - Aukciono dalyvis laimi Aukciono organizatoriaus suorganizuotą Aukcioną.
 5. Pirkėjo teisės ir pareigos

  1. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti Transporto priemonę, jeigu jo statymas buvo paskutinis, ir statymo suma buvo lygi ar aukštesnė už Pardavėjo kainos rezerve numatytą. Tuo atveju, jeigu automobilio rezervinė kaina nebuvo pasiekta - po atskiro Pardavėjo sandorio patvirtinimo.
  2. Prieš Transporto priemonės pirkimą Pirkėjas turi teisę, jeigu Pardavėjas yra nurodęs automobilio VIN kodą, patikrinti Transporto priemonę naudojantis integruota automobilio istorijos tikrinimo pagal VIN kodą sistema www.carvertical.lt.
  3. Jeigu Transporto priemonė neatitiko jos aprašymo Svetainėje arba Pirkėjas sužinojo apie Transporto priemonės esminius paslėptus defektus tik jam fiziškai nuvykus prie Transporto priemonės, tai Pirkėjas gali atsisakyti pirkti Transporto priemonę. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai turi būti grąžinami į jam priklausančią Virtualią piniginę. Apie tai Pirkėjas nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tokio fakto atsiradimo momento) turi pranešti el. paštu: [email protected]. Prie pranešimo privaloma pridėti įrodymus apie trūkumus arba nurodyti, kodėl to padaryti nėra įmanoma ir pareikalauti Sėkmės mokesčio grąžinimo. Esant pagrįstiems Pirkėjo reikalavimams, pinigai grąžinami į jo Virtualią piniginę per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo dienos. Tuo atveju, jeigu paslėptų defektų Transporto priemonėje nebuvo rasta, Pirkėjas privalo pirkti Transporto priemonę. Pažeidus šį įsipareigojimą, Pirkėjas privalo sumokėti Aukciono organizatoriui Sėkmės mokesčio dydžio netesybas.
  4. Pirkėjas įsipareigoja neatsisakyti savo kainos pasiūlymo ar nesumažinti pasiūlytos kainos už jį dominančią Transporto priemonę.
  5. Laimėjus aukcioną, Pirkėjas per 2 (dvi) kalendorines dienas įsipareigoja sumokėti iš Virtualios piniginės Aukciono organizatoriui Sėkmės mokestį, kurio dydžiai yra nurodyti žemiau:
   Transporto priemonės kaina (€) Sėkmės mokestis (€)
   0 – 499 25
   500 – 999 50
   1000 – 1499 75
   1500 – 2499 100
   2500 – 3999 125
   4000 – 5999 150
   6000 - 7999 175
   8000 - 9999 200
   10 000 - 19 999 2%
   20 000 - 49 999 2%
   > 50 000 1%
  6. Pirkėjas, tapęs Aukciono laimėtoju, įsipareigoja per 7 (septynias) kalendorines dienas su Transporto priemonės Pardavėju sudaryti Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį bei sumokėti savo pasiūlytą ir Aukcione patvirtintą Transporto priemonės kainą į Transporto priemonės Pardavėjo nurodytą sąskaitą arba grynais sutartu terminu bei laiku atsiimti Transporto priemonę. Pažeidus šią prievolę, Aukciono organizatorius turi teisę iš Pirkėjo Virtualios piniginės nuskaičiuoti Aukciono organizatoriui 20 (dvidešimt) EUR per dieną netesybas už kiekvieną pažeidimo kalendorinę dieną, kurią vėluojama: (i) su Transporto priemonės Pardavėju sudaryti Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį; arba (ii) sumokėti Pardavėjui Aukcione patvirtintą Transporto priemonės kainą arba (iii) per 7 (septynias) kalendorines atsiimti Transporto priemonę.
  7. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas laimėjo Aukcioną ir per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo aukciono pabaigos laimėjimo atsisako, tai yra neįsigyja Transporto priemonės šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, аukcionas skaitomas anuliuotu, o Pirkėjo sumokėtas administracinis aukciono mokestis jam nėra grąžinamas.
  8. Pirkėjas įsipareigoja jokiu būdu nekeisti Svetainės, nenaudoti Aukciono sistemos sukčiavimui ar bet kokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims bei nepažeisti trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.
  9. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus bei patvirtina tai sutikdamas su Taisyklėmis.
  10. Naudodamasis Svetaine Pirkėjas įsipareigoja nekelti, nesiųsti arba kitaip neplatinti duomenų, užkrėstų kompiuterio virusais ar tų, kurie turi sekimo programas / kitas kenksmingas programas.
  11. Pirkėjas įsipareigoja neatlikti mokėjimų, operacijų ir kitų veiksmų, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Svetainės darbą, naudotojo programų veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą.
  12. Pirkėjui draudžiama platinti informaciją ir medžiagą, kurių turinys prieštarauja teisės aktams, pažeidžia arba kenkia trečiųjų asmenų interesams, yra šmeižiantis ar įžeidžiantis.
  13. Pirkėjas prisiima atsakomybę už visus šiame straipsnyje numatytų nuostatų pažeidimus ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Taisykles, Aukciono organizatorius turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti (o vėliau - atblokuoti) jo prieigą prie Svetainės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdamas tokio savo veiksmo priežasčių.
  14. Pirkėjas, toliau nenorėdamas dalyvauti aukcionuose ir jeigu jo Virtualioje piniginėje yra likę lėšų, gali pareikalauti, kad Aukciono organizatorius juos grąžintų į Pirkėjo banko sąskaitą, pranešdamas apie tai Aukciono organizatoriui el. paštu [email protected]. Aukciono organizatorius lėšų likutį turi grąžinti Pirkėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas.
 6. Pardavėjo teisės ir pareigos

  1. Pardavėjas įsipareigoja Aukcione skelbti tikrą, patikrintą bei teisingą informaciją apie jo siūlomą parduoti Transporto priemonę, jos defektus (jei tokie yra) bei apie save patį ir garantuoja, kad jo siūloma parduoti Transporto priemonė turėtų visus Lietuvos Respublikoje privalomus dokumentus Transporto priemonės registracijai. Pažeidęs šią prievolę, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Aukciono organizatoriui 200 (dviejų šimtų) EUR netesybas.
  2. Pardavėjas garantuoja, kad Aukcione jo siūloma pirkti tik tokia Transporto priemonė, kuri yra be jokių suvaržymų: yra neįkeista, neareštuota, neperleista tretiesiems asmenims ar kitaip neapsunkinta, taip pat dėl kurios nevyksta jokie ginčai teismuose / arbitražo institucijose / ad hoc arbitražo procese ir jam nėra žinomų aplinkybių, dėl kurių jo parduodama Transporto priemonė negalėtų dalyvauti Aukcione.
  3. Pardavėjas įsipareigoja nuo tos dienos, kai Pirkėjas / Aukciono laimėtojas kreipėsi į jį dėl laimėtos Transporto priemonės įsigijimo, per 7 (septynias) kalendorines dienas su Pirkėju / Aukciono laimėtoju sudaryti Transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį bei, gavus apmokėjimą, perduoti Transporto priemonę Pirkėjui / Aukciono laimėtojui. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neperduoda Pirkėjui Transporto priemonės per 7 (septynias) kalendorines dienas, Pardavėjas privalo sumokėti 100 (šimto) eurų dydžio netesybas Aukciono organizatoriui pervesdamas jas į atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas automobilio ID (aukciono identifikacinį numerį).
  4. Tuo atveju, jeigu Transporto priemonėje buvo rasta paslėptų defektų ir dėl to pirkimo – pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo neįvyko - Pardavėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Aukciono organizatoriaus pareikalavimo dienos privalo sumokėti Aukciono organizatoriui 100 (šimto) eurų dydžio netesybas, pervesdamas jas į atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas automobilio ID (aukciono identifikacinį numerį).
  5. Pardavėjas įsipareigoja jokiu būdu nekeisti Svetainės, nenaudoti Aukciono sistemos sukčiavimui ar bet kokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims bei nepažeisti trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.
  6. Pardavėjas yra atsakingas už jo prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus bei patvirtina tai sutikdamas su Taisyklėmis.
  7. Naudodamasis Svetaine Pardavėjas įsipareigoja nekelti, nesiųsti arba kitaip neplatinti duomenų, užkrėstų kompiuterio virusais ar tų, kurie turi sekimo programas / kitas kenksmingas programas.
  8. Pardavėjas įsipareigoja neatlikti mokėjimų, operacijų ir kitų veiksmų, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Svetainės darbą, naudotojo programų veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą.
  9. Pardavėjui draudžiama platinti informaciją ir medžiagą, kurių turinys prieštarauja įstatymams, pažeidžia arba kenkia trečiųjų asmenų teisėtiems interesams, yra šmeižiantis ar įžeidžiantis.
  10. Pardavėjas prisiima atsakomybę už visus šiame straipsnyje numatytų nuostatų pažeidimus ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Taisykles, Aukciono organizatorius turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti (o vėliau – atblokuoti savo nuožiūra) jo prieigą prie Svetainės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdamas tokio savo veiksmo priežasčių.
  11. Pardavėjas negali nutraukti pradėtos Aukciono procedūros iki jos pabaigos.
  12. Kol vyksta Aukcionas, Pardavėjas neturi teisės pardavinėti Transporto priemonės kitais kanalais. Jei pasibaigus Aukcionui paaiškėja, kad Transporto priemonė yra jau parduota ar kitaip perleista pasinaudojant kitu pardavimo kanalu, Pardavėjas privalo sumokėti 100 (šimto) eurų dydžio netesybas Aukciono organizatoriui pervesdamas jas į atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas automobilio ID (aukciono identifikacinį numerį).
 7. Atsakomybė

  1. Pretenzijos dėl naudotos Transporto priemonės defektų / trūkumų negali būti reiškiamos Aukciono organizatoriui.
  2. Aukciono organizatorius nedaro įtakos kitų Interneto svetainių turiniui, todėl Aukciono organizatorius neprisiima atsakomybės, kai Svetainėje yra talpinama nuoroda į kitą tinklalapį. Ši nuostata taikoma visoms Interneto svetainėje talpinamos nuorodoms ir jų turiniui.
  3. Pirkėjas ir / ar Pardavėjas atsako už neteisėtą, melagingą, klaidinantį ar antiįstatymišką Svetainėje patalpintą turinį ir atleidžia Aukciono organizatorių nuo bet kokios atsakomybės.
  4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas ir/ar Pardavėjas privalo kompensuoti Aukciono organizatoriui ir vienas kitam jo/jų patirtus nuostolius dėl Taisyklių esminio pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymu laiku.
  5. Aukciono organizatorius neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu veikia nuo jo valios nepriklausančios priežastys, kurių negalima numatyti ir išvengti, kaip pavyzdžiui: stichinės nelaimės (potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, pandeminiai virusai), socialiniai nesutarimai (karai, perversmai, streikai) ar įstatymų bei kitų poįstatyminių aktų įsigaliojimas, kuris komplikuoja, apriboja ar uždraudžia Aukciono organizatoriaus veiklą. Aukciono organizatorius kiek galima greičiau praneša Aukciono dalyviui apie Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą ir aptaria uždelsimo terminus arba sutarties nutraukimą.
 8. Asmens duomenų apsauga

  1. Aukciono organizatorius įsipareigoja tvarkyti ir naudoti Aukciono dalyvio asmens duomenis tik tam, kad galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Asmens duomenų naudojimas reklamos tikslais leidžiamas tik gavus išankstinį asmens, kurio asmens duomenis norima naudoti, sutikimą.
  2. Organizuojant aukcionus Aukciono organizatorius renka, saugo ir tvarko duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
  3. Peržiūrint Svetainę ir sutinkant su slapukų politika, Pirkėjo bei Pardavėjo kompiuterio IP adresas protokoluojamas, taip pat įrašoma peržiūros data ir laikas, naršyklės tipas, kompiuterio operacinė sistema bei peržiūrėti puslapiai. Šie duomenys gali būti techniškai perduodami Google Analytics, Facebook Analytics bei panašiems analizes darantiems paslaugų teikėjams, jei tokios funkcijos yra ar buvo integruotos į svetainę.
  4. Aukciono organizatorius užtikrina, kad asmens duomenys kaip yra numatyta Privatumo politikoje, nebus perduoti tretiesiems asmenims ir jie saugomi tik tol, kol pasiekiamas tikslas, kuriuo jie buvo pateikti Aukciono organizatoriui pagal teisės aktų nustatytus terminus, išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis.
  5. Nesutikus, kad asmens duomenys būtų saugomi ir gavus tokį prašymą, Aukciono organizatorius vadovaudamasis įstatymais inicijuoja duomenų ištrynimą, taisymą arba blokavimą.
  6. Aukciono organizatorius turi pateikti jo saugomus duomenis apie tą asmenį, kuris to prašo.
 9. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi ginčai, kylantys dėl Taisyklių, sprendžiami tarpusavio derybų keliu remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teisme pagal Aukciono organizatoriaus buveinės vietą.
  2. Taisyklės ir pagal jas sudaromos sutartys sudaromos, vykdomos ir aiškinamos bei ginčai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3. Pranešimai, įspėjimai ar paskelbimai pateikiami Pirkėjo ir/ar Pardavėjo registracijos formose nurodytais elektroninio pašto adresais.
  4. Svetainės turinį kopijuoti draudžiama.
  5. Aukciono organizatorius pasilieka teisę šias Taisykles pakeisti, apie tai paskelbiant Svetainėje. Tokiu atveju bus laikoma, kad Aukciono dalyvis ir Pardavėjas sutinka su naujomis Taisyklėmis bei Privatumo politika.

Aukciono taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2021-01-04