Šiuolaikinis požiūris į automobilių aukcioną

Atraskite vietą kur automobiliai perkami ir parduodami be jokių rūpesčių.

 • Tik patvirtinti vartotojai
 • Duomenų apsauga
 • Išsami automobilio informacija

  

Bendrosios sąlygos

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, pateikiamos sąlygos po susipažinimo su jomis tampa sutartimis tarp UAB „Emporionas“[1] ir Aukciono dalyvio[2] bei tarp UAB „Emporionas“ ir Pardavėjo.

 1. Taikymo sritis

  1. Šios Bendrosios sąlygos nustato Interneto svetainės autoa.lt naudojimo taisykles.
  2. Tuo atveju, jeigu kai kurios Interneto svetainės funkcijos ir papildomos galimybės yra neprieinamos, tuomet Aukciono dalyviui arba Pardavėjui, siekiant dalyvauti Aukcione[3], reikia sukurti paskyrą.
  3. Sutartį su Aukciono dalyviu sudaro įmonė UAB „Emporionas“, įmonės kodas 304401253, buveinės adresas Savanorių pr.1, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100010771516.
  4. Sutartį su Pardavėju sudaro įmonė UAB „Emporionas“, įmonės kodas 304401253, buveinės adresas Savanorių pr.1, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100010771516.

   Toliau šiose Bendrosiose sąlygose sutarties su Aukciono dalyviu ir/ar Pardavėju šalis vadinama Aukciono organizatoriumi.
  5. autoa.lt – transporto priemonių perpardavimo platforma, naudojama juridiniams ir fiziniams asmenims siūlant pardavimui turimas nuosavas transporto priemones[4] ir Aukciono dalyviams teikiant pasiūlymus dėl Pardavėjams priklausančių ir jų siūlomų transporto priemonių įsigijimo.
  6. Aukciono organizatorius atlieka tik tarpininkavimo funkcijas tarp transporto priemonės Pardavėjo ir Aukciono dalyvio, norinčio įsigyti reklamuojamą Interneto svetainėje transporto priemonę ir savo vardu transporto priemonės neįsigyja.
  7. Aukciono organizatorius neprisiima jokių Aukciono dalyvio ar Pardavėjo sąlygų, neatitinkančių šių Bendrųjų sąlygų reikalavimų ir tokios sąlygos negali būti laikomos sutarties dalimi.
  8. Aukciono dalyvis, siūlydamas savo kainą už transporto priemonę, sutinka su šių Bendrųjų sąlygų galiojimu ir jam yra žinoma, kad jis neturi teisės atšaukti savo pateiktą pasiūlymą. Pardavėjas sutinka su šių Bendrųjų sąlygų galiojimu.
 2. Sutarčių pasirašymas

  1. Vadovaujantis šiomis Bendrosiomis sąlygomis, laikoma, kad sutartys tarp Aukciono organizatoriaus ir Aukciono dalyvio bei tarp Aukciono organizatoriaus ir/ar Pardavėjo sudarytos tinkamai, jeigu Aukciono dalyvis ir/ar Pardavėjas yra užsiregistravęs pagal Bendrųjų sąlygų reikalavimus ir yra kiekvienas gavęs registracijos patvirtinimą jų nurodytu elektroniniu paštu.
  2. Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaryta, jeigu Aukciono laimėtojas[5] įsigijo iš Pardavėjo transporto priemonę pagal Bendrųjų sąlygų reikalavimus, tarpininkaujant Aukciono organizatoriui.
 3. Aukciono dalyvio registracija

  1. Aukciono dalyvis ir/ar Pardavėjas gali naudotis Interneto svetaine po to, kai:
   1. užpildo pateiktą registracijos formą, nurodydamas galiojančius duomenis,
   2. pateikia registracijos tvarkos numatytus dokumentus,
   3. patvirtina savo sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis, kurios yra laikomos neatsiejama sutarties dalimi,
   4. bei kai sulaukia atskiro registracijos patvirtinimo, tuo atveju, jeigu nori kurti savo aukcionus ir juose dalyvauti.
  2. Registracijos formą turi pildyti pats Aukciono dalyvis ir/ar Pardavėjas ar jų įgalioti atstovai, kurie, teikiantys registracijos tvarkos numatytus dokumentus ir tvirtindami sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis, privalo turėti atitinkamus įgaliojimus atlikti minėtus teisinius veiksmus ir kurie garantuoja Aukciono organizatoriui teikiamų dokumentų ir duomenų tikrumą ir išsamumą bei įsipareigoja nedelsiant informuoti apie visus registracijos formoje nurodytų duomenų arba registracijos metu pateiktų dokumentų pakeitimus.
  3. Aukciono dalyviui ir/ar Pardavėjui yra žinoma, kad Aukciono organizatorius neprivalo tikrinti duomenų ir dokumentų tikrumo, tačiau bet kuriuo metu turi teisę patikrinti informacijos, pateiktos registracijos formoje bei dokumentuose, tikrumą ir išsamumą, o nustačius pateiktos informacijos arba dokumentų netikslumą ar nepakankamą išsamumą, turi teisę pasirinkti vieną iš šių variantų:
   1. atmesti registracijos prašymą bei neprivalo pranešti apie registracijos atsisakymą;
   2. leisti patikslinti informaciją / pateikti galiojančius dokumentus;
   3. laikinai arba visam laikui uždrausti prisijungimą prie sistemos.
   Visais šiais atvejais Aukciono organizatorius neatsako už Aukciono dalyvio ir/ar Pardavėjo patirtus nuostolius.
  4. Patvirtinus registraciją, atsiunčiamas patvirtinimas el. paštu ir nuo to momento galima dalyvauti aukcionuose bei juos kurti.
  5. Aukciono dalyvis ir/ar Pardavėjas sutinka, kad prieš dalyvaujant Aukcione, turi patikrinti Aukciono organizatoriaus paslaugų įkainius, kurie karts nuo karto gali kisti.
 4. Aukciono organizatoriaus teisės ir pareigos

  1. Aukciono organizatorius įsipareigoja užtikrinti sklandų Aukciono internetinės svetainės autoa.lt veikimą bei, reikalui esant, nedelsiant užtikrinti internetinės svetainės autoa.lt veikimo trukdžių pašalinimą, bet neatsako už ryšio sutrikimus, Aukciono dalyvio ar Pardavėjo veiksmus Aukciono tinklapyje, bei tyčia / netyčia įvestus klaidinančius duomenis ar su Aukcionu nesusijusius pasiūlymus.
  2. Aukciono organizatorius įsipareigoja internetiniame aukcione skelbti patikrintą informaciją apie siūlomas pirkti transporto priemonę/-es[6].
  3. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti jam pateiktų duomenų saugumą, laikantis BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
  4. Aukciono organizatorius, jam kilus įtarimų ar atsitiktine tvarka turi teisę patikrinti, jog Aukcione siūlomos pirkti transporto priemonės turėtų visus Lietuvos Respublikoje privalomus dokumentus transporto priemonės registracijai vykdyti.
  5. Pasiūlymų skaičius kiekvienai transporto priemonei yra neribojamas ir galimas iki konkretaus aukciono uždarymo.
  6. Jei nenurodyta kitaip, transporto priemonių kainos yra pateikiamos su PVM ir visais kitais transporto priemonės Pardavėjui priklausančiais mokėti mokesčiais.
  7. Aukciono laimėtojui laimėjus Aukcioną, jis uždaromas ir tuomet vykdomas transporto priemonės pardavimas.
 5. Aukciono dalyvio teisės ir pareigos

  1. Aukciono dalyvis įsipareigoja įsigyti transporto priemonę, jeigu jo Aukcione pasiūlyta kaina už įsigyjamą transporto priemonę bus didžiausia arba kai Pardavėjas yra patvirtinęs sandorį.
  2. Aukciono dalyvis įsipareigoja neatsisakyti savo kainos pasiūlymo ar nesumažinti pasiūlytos kainos už jį dominančią transporto priemonę.
  3. Aukciono dalyvis, tapęs Aukciono laimėtoju, įsipareigoja per 7 kalendorines dienas su transporto priemonės Pardavėju sudaryti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį bei sumokėti savo pasiūlytą ir Aukcione patvirtintą transporto priemonės kainą į transporto priemonės Pardavėjo nurodytą sąskaitą arba grynais sutartu terminu bei laiku atsiimti transporto priemonę.
  4. Įvykus pardavimo sandoriui tarp Aukciono laimėtojo ir Pardavėjo, Aukciono laimėtojas per 7 kalendorines dienas sumoka Aukciono organizatoriui „komisinį mokestį“, kuris bandomuoju laikotarpiu lygus 0,00 Eur., o pasibaigus bandomajam laikotarpiui bus nurodytas 5.4.1 punkte.
  5. Aukciono dalyvis įsipareigoja nekeisti Interneto svetainės, nenaudoti Aukciono sistemos sukčiavimui ar bet kokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims bei nepažeisti trečiųjų šalių interesų.
  6. Aukciono dalyvis yra atsakingas už Aukciono dalyvio prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus bei patvirtina tai sutikdamas su Bendrosiomis sąlygomis.
  7. Naudodamasis Interneto svetaine Aukciono dalyvis įsipareigoja nekelti, nesiųsti arba kitaip neplatinti duomenų, užkrėstų kompiuterio virusais ar tų, kurie turi sekimo programas / kitas kenksmingas programas.
  8. Aukciono dalyvis įsipareigoja neatlikti mokėjimų, operacijų ir kitų veiksmų, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Interneto svetainės darbą, naudotojo programų veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą.
  9. Aukciono dalyviui draudžiama platinti informaciją ir medžiagą, kurių turinys prieštarauja įstatymams, pažeidžia arba kenkia trečiųjų asmenų interesams, yra šmeižiantis ar įžeidžiantis.
  10. Aukciono dalyvis prisiima atsakomybę už visus šiame straipsnyje numatytų nuostatų pažeidimus ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Bendrąsias sąlygas, kad Aukciono organizatorius turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti (o vėliau - atblokuoti) jo prieigą prie Interneto svetainės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdamas tokio savo veiksmo priežasčių.
 6. Pardavėjo teisės ir pareigos

  1. Pardavėjas įsipareigoja Aukcione skelbti tikrą informaciją apie jo siūlomas transporto priemonę/-es, jų defektus (jei tokie yra) bei apie save patį ir garantuoja, kad jo siūlomos parduoti transporto priemonės turėtų visus Lietuvos Respublikoje privalomus dokumentus transporto priemonės registracijai.
  2. Pardavėjas garantuoja, kad Aukcione jo siūlomos pirkti tik tokios transporto priemonės, kurios yra be jokių suvaržymų: yra neįkeistos, neareštuotos, neperleistos tretiesiems asmenims, ar kitaip neapsunkintos, taip pat dėl kurių nevyksta jokie ginčai teismuose ar arbitražo institucijose ar ad hoc arbitražo procese ir jam nėra jam žinomų aplinkybių, dėl kurių jo parduodamos transporto priemonės negalėtų dalyvauti Aukcione.
  3. Pardavėjas įsipareigoja, nuo tos dienos, kai Aukciono laimėtojas kreipėsi į jį dėl laimėtos transporto priemonės įsigijimo, per 7 kalendorines dienas su Aukciono laimėtoju sudaryti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį bei, gavus apmokėjimą, perduoti transporto priemonę Aukciono laimėtojui.
  4. Pardavėjas įsipareigoja nekeisti Interneto svetainės, nenaudoti Aukciono sistemos sukčiavimui ar bet kokiems neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų bei slaptažodžių tretiesiems asmenims bei nepažeisti trečiųjų šalių interesų.
  5. Pardavėjas yra atsakingas už jo prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus bei patvirtina tai sutikdamas su Bendrosiomis sąlygomis.
  6. Naudodamasis Interneto svetaine Pardavėjas įsipareigoja nekelti, nesiųsti arba kitaip neplatinti duomenų, užkrėstų kompiuterio virusais ar tų, kurie turi sekimo programas / kitas kenksmingas programas.
  7. Pardavėjas įsipareigoja neatlikti mokėjimų, operacijų ir kitų veiksmų, kurie atšaukia, riboja arba kitaip trikdo Interneto svetainės darbą, naudotojo programų veikimą, kompiuterių ir komunikacijos priemonių darbą.
  8. Pardavėjui draudžiama platinti informaciją ir medžiagą, kurių turinys prieštarauja įstatymams, pažeidžia arba kenkia trečiųjų asmenų interesams, yra šmeižiantis ar įžeidžiantis.
  9. Pardavėjas prisiima atsakomybę už visus šiame straipsnyje numatytų nuostatų pažeidimus ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pažeidžia Bendrąsias sąlygas, kad Aukciono organizatorius turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti (o vėliau - atblokuoti) jo prieigą prie Interneto svetainės be jokių apribojimų, teisinės apsaugos priemonių taikymo ir nepateikdamas tokio savo veiksmo priežasčių.
  10. Pardavėjas negali nutraukti pradėtos Aukciono procedūros iki jos pabaigos.
 7. Atsakomybė

  1. Pretenzijos dėl naudotų transporto priemonių defektų / trūkumų negali būti reiškiamos.
  2. Aukciono organizatorius nedaro įtakos kitų Interneto svetainių turinio, todėl Aukciono organizatorius neprisiima atsakomybės, kai Aukciono organizatoriaus svetainėje yra talpinama nuoroda į kitą tinklalapį. Ši nuostata taikoma visoms Interneto svetainėje talpinamos nuorodoms ir jų turiniui.
  3. Aukciono dalyvis ir / ar Pardavėjas atsako už neteisėtą, melagingą, klaidinantį ar antiįstatymišką turinį ir atleidžia Aukciono organizatorių nuo bet kokios atsakomybės.
  4. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Aukciono dalyvis ir / ar Pardavėjas privalo kompensuoti Aukciono dalyviui jo patirtus nuostolius dėl Bendrųjų sąlygų esminio pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymu laiku.
  5. Be 5 ir 6 Bendrųjų sąlygų straipsniuose numatytų sankcijų, Aukciono organizatorius turi teisę reikalauti iš Aukciono Dalyvio ar Pardavėjo 5% metinių palūkanų bei turi teisę nutraukti susitarimą ir reikalauti žalos atlyginimo.
  6. Aukciono organizatorius neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu veikia nuo jo valios nepriklausančios priežastys, kurių negalima numatyti ir išvengti, kaip pavyzdžiui stichinės nelaimės (potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, pandeminiai virusai), socialiniai nesutarimai (karai, perversmai, streikai) ar įstatymų bei kitų poįstatyminių aktų įsigaliojimas, kuris komplikuoja, apriboja ar uždraudžia Aukciono organizatoriaus veiklą. Aukciono organizatorius kiek galima greičiau praneša Aukciono dalyviui ir Pardavėjui apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir aptaria uždelsimo terminus arba jos nutraukimą.
 8. Asmens duomenų apsauga

  1. Aukciono organizatorius įsipareigoja tvarkyti ir naudoti asmens duomenis, gaunamus Interneto svetainėje tik tam, kad galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Asmens duomenų naudojimas reklamos tikslais leidžiamas tik gavus išankstinį asmens, kurio duomenis norima naudoti, sutikimą.
  2. Organizuojant aukcionus Aukciono organizatorius renka, saugo ir tvarko duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
  3. Peržiūrint mūsų pasiūlymą Interneto svetainėje Aukciono dalyvio bei Pardavėjo kompiuterio IP adresas protokoluojamas, taip pat įrašoma peržiūros data ir laikas, naršyklės tipas, kompiuterio operacinė sistema bei peržiūrėti puslapiai, bet pagal šiuos duomenis išvados nedaromos.
  4. Aukciono organizatorius užtikrina, kad asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims ir jie saugomi tik tol, kol pasiekiamas tikslas, kuriuo jie buvo pateikti Aukciono organizatoriui pagal teisės aktų nustatytus terminus.
  5. Nesutikus, kad asmens duomenys būtų saugomi ir gavus tokį prašymą, Aukciono organizatorius vadovaudamasis įstatymais inicijuoja duomenų ištrynimą, taisymą arba blokavimą.
  6. Taip pat Aukciono organizatorius turi pateikti jo saugomus duomenis apie tą asmenį, kuris to prašo.
  7. Aukciono dalyvis ir Pardavėjas privalo susipažinti su kiekvienos trečiosios šalies duomenų konfidencialumo politika.
 9. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi ginčai, kylantys dėl šių Bendrųjų sąlygų, sprendžiami tarpusavio derybų keliu remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos teisme pagal Aukciono organizatoriaus buveinės vietą. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama bei ginčai dėl jos sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pranešimai, įspėjimai ar paskelbimai pateikiami Aukciono dalyvio ir Pardavėjo registracijos formose nurodytais elektroninio pašto adresais.
  3. Jeigu atskira sutarties, sudarytos pagal Bendrųjų sąlygų 3 straipsnį, nuostata tampa negaliojančia, visos kitos sutarties, sudarytos pagal Bendrųjų sąlygų 3 straipsnį, nuostatos lieka galioti. Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančią sutarties nuostatą nauja galiojančia. Taip pat turėtų būti šalinamos ir abiejų šalių nenumatytos sutarties spragos.
  4. Svetainės turinį kopijuoti draudžiama.
  5. Aukciono organizatorius pasilieka teisę šias Bendrąsias sąlygas pakeisti, apie tai paskelbiant Interneto svetainėje. Tokiu atveju bus laikoma, kad Aukciono dalyvis ir Pardavėjas sutinka su naujomis Bendrosiomis sąlygomis.

Bendrosios sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2020-04-06


 • [1] Aukciono organizatorius
 • [2] Asmuo, kuris siekia įsigyti transporto priemonę ir kuris užsiregistravęs dalyvauti Aukcione bei yra sumokėjęs Dalyvio mokestį
 • [3] Vienkartinis aukcionas, kurio metu Aukciono dalis siekia įsigyti transporto priemonę, o Pardavėjas siekia parduoti jam priklausančią transporto priemonę
 • [4] Transporto priemonė kiekvienu atveju bus įvertinta atskirai Aukciono organizatoriaus
 • [5] Asmuo, pasiūlęs Aukcione didžiausią sumą arba gavęs Pardavėjo patvirtinimą
 • [6] Tuo atveju, kai Pardavėjas pateikia į aukcioną keletą transporto priemonių, sąvoka “transporto priemonė”, turi būti suprantama daugiskaita

Primename: kiekvienas Jūsų statymas aukcione yra juridinis įsipareigojimas.